Tisztelettel köszöntöm Önt, a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján. 

Az oldalt Látrány, Gamás, Somogybabod és Visz települések azért hozták létre, hogy az ügyfelek minél szélesebb körű és gyors tájékoztatása megoldott legyen. Valamennyi, az Önkormányzatok számára kötelező, közérdekű adat ezen az oldalon kapott helyet. Amennyiben Önt a településekkel kapcsolatos önkormányzati, közösségi, turisztikai információk érdeklik, kérem látogasson el, az adott község weboldalára. Remélem, hogy honlapunkkal segítséget tudunk nyújtani a minél egyszerűbb, gyorsabb és rugalmasabb ügyintézésben és hozzá tudjuk segíteni a látogatókat a közérdekű adatok megismeréséhez. 

Tisztelettel: Jurics Tamás jegyző
Tisztelettel köszöntöm Önt, a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján. 

Az oldalt Látrány, Gamás, Somogybabod és Visz települések azért hozták létre, hogy az ügyfelek minél szélesebb körű és gyors tájékoztatása megoldott legyen. Valamennyi, az Önkormányzatok számára kötelező, közérdekű adat ezen az oldalon kapott helyet. Amennyiben Önt a településekkel kapcsolatos önkormányzati, közösségi, turisztikai információk érdeklik, kérem látogasson el, az adott község weboldalára. Remélem, hogy honlapunkkal segítséget tudunk nyújtani a minél egyszerűbb, gyorsabb és rugalmasabb ügyintézésben és hozzá tudjuk segíteni a látogatókat a közérdekű adatok megismeréséhez. 

Tisztelettel: Jurics Tamás jegyző
Tisztelettel köszöntöm Önt, a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján. 

Az oldalt Látrány, Gamás, Somogybabod és Visz települések azért hozták létre, hogy az ügyfelek minél szélesebb körű és gyors tájékoztatása megoldott legyen. Valamennyi, az Önkormányzatok számára kötelező, közérdekű adat ezen az oldalon kapott helyet. Amennyiben Önt a településekkel kapcsolatos önkormányzati, közösségi, turisztikai információk érdeklik, kérem látogasson el, az adott község weboldalára. Remélem, hogy honlapunkkal segítséget tudunk nyújtani a minél egyszerűbb, gyorsabb és rugalmasabb ügyintézésben és hozzá tudjuk segíteni a látogatókat a közérdekű adatok megismeréséhez. 

Tisztelettel: Jurics Tamás jegyző
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik nem releváns
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve  
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  
I. Közzétételi egység: Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával. nem releváns
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)  
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye A jogszabály, az alapító határozat, az alapító okirat, működési engedély közvetlen elérésének biztosításával. Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége A honlap közvetlen elérésének biztosításával.  
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.  
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven A tartalomjegyzékben a dokumentum címét angol nyelven is meg kell jelölni. nem releváns
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása A feladatokat helyi nemzetiségi önkormányzatok esetén az adott nemzetiség nyelvén is meg kell jelentetni.  
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.  
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.  
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.  
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése  
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása  
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.  
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke    
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei nem releváns
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Kiadványonkénti bontásban.  
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával.  
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye  
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje melléklet szerint
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)  
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  
A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban.  
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.  
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága  
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  
A testületi szerv üléseinek napirendje Ülésenkénti bontásban.  
A testületi szerv döntéseinek felsorolása Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.  
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A testületi szerv döntéseinek felsorolása A döntések elérhetőségének biztosításával.  
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.  
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Döntésenkénti bontásban.  
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.  
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Koncepciónkénti, illetve jogszabálytervezetenkénti bontásban.  
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.  
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.  
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.  
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.  
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje  
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.  
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.  
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.  

A szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jével jelentősen átalakult, így az a korábbinál már jobban illeszkedik a helyi szükségletekhez. 

A változások a járási hivatalok által nyújtott ellátásokat is érintik ugyanis az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok a jegyzőktől a járási hivatalokhoz kerültek át. A járási hivatalok 60 napon belül értesíteni fogják azokat az ügyfeleket a változásról, akiknek az iratai a jegyzőktől hozzájuk átkerültek. Az aktív korúak ellátását illetően kétfajta ellátástípust kell megkülönböztetni a jövőben. Az egyik ellátás típus a foglalkoztatást helyettesítő támogatás a másik ellátás típus pedig az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra a korábban rendszeres szociális segélyben részesülők egy része jogosult a jegyzők által 2015. február 28-ig elvégzett felülvizsgálat eredménye alapján.

Read More

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai nem releváns
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Időrendben.  
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Évenkénti bontásban.  
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámolónként.  
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Beszámolónként.  
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok  
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege  
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  
II. Közzétételi egység: Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve nem releváns
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.  
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.  
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.  
III. Közzétételi egység: Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani nem releváns
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem releváns
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei nem releváns
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával. 2010-2011 Leader pályázat IKSZT létrehozása
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával. nem releváns
Hivatalos név (teljes név) Somogybabod Község Önkormányzata
Székhely 8684 Somogybabod Kossuth u. 51.
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)  
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 85-327-203
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  
Központi elektronikus levélcím This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A honlap URL-je www.somogybabod.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva. Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.  
Az ügyfélfogadás rendje Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.  

Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya, mint első fokon eljáró szerv, élelmiszerlánc-felügyeleti hatosági jogkörben eljárva az alábbi határozatot hoztam....

Teljes dokumentum letöltése katintson ide.

A Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/865/2015. ált. számon 2015.január 19. napján indult vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során hozott döntésről a köztársasági eljárás és szolgáltatás általános szabályról szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében az alábbi hirdetményt adott ki...

 

A teljes dokumentum letöltéséhez katintson ide.

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó
szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
A szerv által alapított költségvetési szerv adatait külön közzétételi egységben kell
közzétenni.
Az elektronikus levélcím közvetlen
elérésének biztosításával.
 
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je A honlap közvetlen elérésének biztosításával.  
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  
A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz. nem releváns
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.  
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szervezeti egységenként felsorolásszerűen. Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával. nem releváns

pedagogiai_asszisztens-1.jpgLátrányi Egységes Óvoda­Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Látrányi Egységes Óvoda­Bölcsőde pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére. 

A teljes páylázati kiírás letölthető itt.

Ne feledje: bevallás benyújtási határideje 2015. május 20.!

A NAV munkatársai a járási munkaügyi kirendeltségeken segítenek Önnek a személyijövedelemadó-bevallás kitöltésében.

 

A tájékoztató letölthető itt!

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala (a továbbiakban: Fonyódi Járási Hivatal)települési ügysegédének ügyfélfogadási rendjeBalatonlelle településen 2015. március 9-től módosul.

Read More